• YaraMila NPK 7-20-28

YaraMila NPK 7-20-28

Chemical elements:
N 7% P2O5 20%
K2O 28% MgO 2%
SO3 7.5% B 0.02%
Fe 0.1% Mn 0.03%
Zn 0.02% Mg 1.2%
S 3%

specification (2 906,02 kB)

description YaraMila CROPCARE 11-11-21-2 YaraMila CROPCARE 11-11-21-2

Our partners

© 2010-2020
«Agrostatus Company» LLC

Ternopil: +38(0352)22-55-12Kyiv: +38(067)351-80-60

office@agrostatus.com.ua

facebook facebook